Seminarium

Zaplanowano przeprowadzenie seminarium dla przedstawicieli organów władzy i miejscowego samorządu pt.: „Pestycydy i chemiczne środki dla rolnictwa. Zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy, ich przechowywanie i unieszkodliwianie”, co będzie miało miejsce 27 sierpnia 2008 roku w miejscowości Turka w obwodzie Lwowskim.

Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podstawowe zasady rządowej polityki w obszarze postępowania z pestycydami i chemicznymi środkami dla rolnictwa. Podniesienie efektywności pracy osób i władzy celem rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
  • Pestycydy, ich klasyfikacja i ogólne wymogi stosowania. Postępowanie z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami.
  • Ekologiczne i sanitarno-higieniczne bezpieczeństwo w postępowaniu z pestycydami.
  • Perspektywa wprowadzenia programu ewidencyjnego niebezpiecznych odpadów w obwodzie lwowskim
  • Realizacja projektu związanego z unieszkodliwianiem zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystania pestycydów w obwodzie lwowskim.
  • Doświadczenia związane z unieszkodliwianiem zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystania pestycydów na terenie Polski
  • Przegląd międzynarodowego i krajowego prawodawstwa.