Seminarium

Zaplanowano przeprowadzenie seminarium dla przedstawicieli organów władzy i miejscowego samorządu pt.: „Pestycydy i chemiczne środki dla rolnictwa. Zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy, ich przechowywanie i unieszkodliwianie”, co będzie miało miejsce 27 sierpnia 2008 roku w miejscowości Turka w obwodzie Lwowskim.

W wyniku prowadzenia inwentaryzacji w ramach projektu wyznaczono główne składy z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami, które podlegają załadowaniu i unieszkodliwieniu

ORIENTACYJNE PRZEGLĄDY SKŁADÓW PESTYCYDÓW*,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZAŁADOWANIU I UNIESZKODLIWIANIU
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug”.
Program dobrosąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina INTERREG IIIA/TACIS PKS
realizowany ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o wynikach prowadzonego przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu w ramach realizacji projektu „Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug” w oparciu o procedury zakupu usług zawiązanych z unieszkodliwieniem pestycydów na terenie obwodu lwowskiego wskazano firmę TOW.NWT „Dynamika” (m. Zaporoże).

Zakończenie inwentaryzacji składów z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na obszarze obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

10 lipca 2008r. zakończono inwentaryzację składów z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami w 9 rejonach obwodu lwowskiego: Jaworowskim, Złoczowskim, Sokalskim, Kamionko-Buzkim, Mościckim, Starosamborskim, Turkiewskim, Żółkiewskim, Buskim.
foto1.jpg

O projekcie piszą w gazetach

W gazecie „Ratusza” opublikowano tekst o realizacji projektu. Z tekstem tym można zapoznać się na stronie internetowej.

Także czytajcie jeszcze inny tekst w gazecie „Subotnia poszta”.

OGŁOSZENIE

Komitet oceniający oferty przetargowe, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych propozycji uczestników procedury usług dotyczących pakowania i utylizacji (unieszkodliwienia) zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystania pestycydów, wskazał propozycje, które najlepiej odpowiadają wymogom i warunkom wykonania projektu.

Trwa inwentaryzacja składów z zabronionymi (zakazanymi) i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na terytorium obwodu lwowskiego w basenie transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

W wyniku niedoinformowania i braku rozeznania obywateli co do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z trującymi środkami chemicznymi, zdarzają się przypadki kradzieży elementów składów: nakrycia składów, konstrukcji ceglanych i betonowych, środków ograniczających otwarty dostęp, co prowadzi do pogorszenia warunków przechowywania trujących środków chemicznych i umożliwia swobodny dostęp do nich.

Taki wypadek zdarzył się w miejscowości Krakowiec w rejonie jarosławskim, gdzie zgromadzono blisko 1,4 tony zakazanych i niezdatnych do użytku pestycydów.

Zdjęcie z inwentaryzacji składu, przeprowadzonej 05.06.2008 r. przed kradzieżą elementów składu.
krakovec1.jpg